36594

โคมไฟตั้งพื้นหลากหลาย

PRODUCT CODE : ST-I-100
Name :STANDING LAMP
Brand : Artisan Lighting Phuket
Material : Polyethlene
Color : white
Lamp Type : LED RBG
Dimention : 40 X60 cm
Remark : Remote control